Lærervejledning
En skole for alle er et interaktivt undervisningsmateriale til dansk, historie og matematik i udskolingen.
Materialet er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Det er skabt i anledningen af 200 års jubilæet for den danske folkeskole – den offentlige skole for alle. Det belyser udviklingen fra almueskolen i 1814 til den moderne folkeskole anno 2014, der lægger vægten på læring og elevplaner.

Formål
Stoffet er tilrettelagt, så det kan anvendes i fagene dansk, historie og matematik. Det er nemlig fag eller faglige områder, som vi kan følge tilbage til 1814.

Materialet skal give eleverne kendskab til nyere skolehistorie, som de selv er en del af. Da skolen blev et offentligt anliggende i 1814, begyndte kampen om skolens dagsorden. Eleverne kan finde materialer om landsbyskoler og byskoler, centralskoler og de kommunale folkeskoler. De møder lærere og skolefolk, der enten har slået et slag for den offentlige skole – eller eleverne bagi.

 • Hvordan drev man skole i gamle dage – Hvad var mulkt og hvordan var skoleåret tilrettelagt?
 • Hvordan var de økonomiske forhold for den offentlige skole og dens lærere – hvorfor havde læreren bijob?
 • Hvordan var forholdene mellem lærer og elev – Hvad omfattede revselsesretten?
 • Hvad var formålene med fagene – hvornår blev litteraturlæsning en del af faget dansk, hvilke fortællinger fra Danmarkshistorien var ”kernestof”, hvorfor skulle bondedrengen lære at regne?

Materialet skal yderligere give eleverne indsigt i fagenes udvikling gennem arbejdet med udvalgte undervisningsmaterialer fra 1814 til 2014. Hermed kan de opnå en forståelse af stofområder og didaktiske tilrettelæggelsesformer, der afspejler forskellige perioder i skolehistorien.

De historiske undervisningsmaterialer gengives i deres oprindelige udformning og i en transskription, så de kan læses og forstås af eleverne. Derudover er der knyttet opgaver, der har to mål:

 • Eleverne skal besvare opgaverne i det historiske undervisningsmateriale
 • Eleverne skal reflektere over opgaverne og den faglige fremstilling som udtryk for tidligere tiders tankegang.

Opbygning
Vi har forenklet de 200 års historie. Vi har valgt fire omdrejningspunkter i skolehistorien, der har haft afgørende betydning for folkeskolens samfundsmæssige opgave, undervisningsindhold og læringssyn.

 • 1814 er året, hvor loven om almueskolen realiseres.
 • 1899 er året, hvor loven gennemgår en større revision og betegnelsen ’folkeskole’ anvendes for første gang.
 • 1958 er året, hvor den såkaldte ’Blå Betænkning’ så dagens lys. Her tilpasses loven det moderne, demokratiske velfærdssamfund.
 • 2014 er året, hvor den seneste reform af folkeskoleloven gennemføres. Nye tiltag som åben skole, understøttende undervisning og motion og bevægelse indføres.
Materialet er bygget op, så de fire perioder udgør den overordnede navigation. Hver periode skildres ved hjælp af en kort historisk beskrivelse, udpluk af periodens skolelov og udpluk af skoleerindringer fra perioden. I 1958 blev landsbyskolen afskaffet, derfor er for denne periode ikke et særligt emne om landsbyskolen.

Under hver periode kan du læse om fagene dansk, historie og matematiks historie.

Anvendelse
En skole for alle kan bruges monofagligt eller i et tværfagligt forløb mellem de tre fag. Materialet er støttet af Udlodningsmidlerne, Undervisningsministeriet og stilles gratis til rådighed.

Under det overordnede tema ”Folkeskolens historie” kan eleverne få kendskab til forskellige historiske perioder, til læsning af faktiske tekster (historiske undervisningsmaterialer) og til en forståelse af, at matematiske problemstillinger også er indlejret i en historisk kontekst.

I perspektiv kan En skole for alle bidrage til, at eleverne styrker deres opmærksomhed på undervisning og læring og forholdet mellem lærer og elev som historiske mellemværende.  

Fælles mål
En skole for alle kan anvendes tværfagligt og kan i den forbindelse bruges til at opfylde kompetencemålene angivet i Fælles Mål for flere fag. Herunder er angivet de primære kompetencemål, som vil blive understøttet ved at bruge En skole for alle i de tre fag, som er behandlet i materialet.

Historie
 

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG

Det lokale, regionale og globale

 • Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
 • Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt


KILDEARBEJDE

Sprog og skriftsprog

 • Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger


HISTORIEBRUG

Historisk bevidsthed

 • Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid
 • Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

Dansk

LÆSNING

Tekstforståelse

 • Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten
 • Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster
 • Eleven kan forstå komplekse tekster

Sprogforståelse

 • Eleven kan vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse

 Sammenhæng

 • Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst


FREMSTILLING

Korrektur

 • Eleven kan registrere og korrigere egne og andres fejl
 • Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout
 • Eleven har viden om sproglig korrekthed
 • Eleven har viden om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout


FORTOLKNING

Perspektivering

 • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger
 • Eleven kan sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver


KOMMUNIKATION

Sproglig bevidsthed

 • Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog

Sprog og kultur

 • Eleven har viden om sproglige normer og omgangsformer i forskellige situationer